Stadgar

STADGAR FÖR ÖSTRA VALLABRINKS BYALAG

§ 1 Östra Vallabrinks Byalag är en partipolitisk neutral sammanslutning av ägare eller innehavare av villafastighet, radhus, annat eget hem eller tomt där sådan bostad kan uppföras. Till föreningen får även anslutas andra för föreningens verksamhet intresserade.

§ 2 Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intresse i deras egenskap av ägare och boende av i § 1 nämnda fastigheter samt att bevaka utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde.

§ 3 Föreningens verksamhetsområde begränsas i princip av Blockvägen, Stråkvägen, Turebergsvägen, Täbyvägen, Lovisedalsvägen, Anbudsvägen och terrängen mellan Erikslund och Östra Vallabrink.

§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst tre ordinarie ledamöter. Ordförande väljes särskilt för en tid av ett år och de övriga för en tid av två år, varvid tillses att mandattiden utgår växelvis så att årligen halva antalet förnyas. Ersättare för under året avgångna ledamöter får utses av styrelsen om den anser att beslutsmässigheten enligt § 13 ej kan upprätthållas.

§ 5 Styrelsen beslutar i frågor om antagning av medlemmar. Medlemsavgift skall erläggas före april månads utgång. Styrelsen får utesluta medlem som icke inom föreskriven tid erlägger stadgad årsavgift eller som eljest motverkar föreningens intressen.

§ 6 Föreningens sammanträden är årsmöte och extra sammanträde. Föreningen sammanträder till årsmöte före april månads utgång på av styrelsen angiven tid och plats. Styrelsen äger sammankalla extra sammanträde med föreningen på tid och plats som bestämmes av styrelsen. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig att utlysa när det för viss angiven fråga påfordras av minst en femtedel av föreningens medlemmar. Vid extra sammanträde får beslut ej fattas i andra frågor än vad som angivits i kallelsen.

§ 7 Kallelse till årsmöte skall tillsammans med den för sammanträdet föreslagna dagordningen meddelas samtliga medlemmar minst fjorton (14) dagar i förväg. Kallelse till extra sammanträde skall tillsammans med den för sammanträdet föreslagna dagordningen meddelas minst åtta (8) dagar före sammanträdet.

§ 8 Vid föreningens sammanträden äger varje deltagande medlem en röst. Varje hushåll äger endast en röst. Röstning genom fullmakt får ske, varvid medlem dock ej äger rösträtt för mer än en fullmakt.

§ 9 All omröstning vid föreningens sammanträden verkställes öppet, därest ej sammanträdet för visst fall beslutar att omröstningen skall vara sluten. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 10 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling :

1. Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet
2. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelser
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
4. Beslut om arvoden
5. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
6. Val av ordförande i styrelsen
7. Val av ledamöter i styrelsen
8. Val av två revisorer
9. Val av valberedning
10. Presentation av handlingsprogram
11. Fastställande av årsavgiftens storlek
12. Ärenden vilka av styrelsen förelagts årsmötet
13. Ärenden som väckts i enlighet med § 11
14. Övriga ärenden som sammanträdet beslutar uppta till behandling

§ 11 Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmöte, ska senast 4 veckor i förväg anmälas till styrelsen.

§ 12 Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter. Styrelsen skall för föreningens ändamål förvalta dess tillgångar samt meddela bemyndigande att teckna föreningens firma.

Föreningens räkenskaper skall avslutas vid utgången av varje kalenderår.
Till årsmöte skall verksamhets- och revisionsberättelse föreläggas föreningen.

§ 13 Styrelsen äger att i en arbetsordning meddela närmare bestämmelser för arbetets bedrivande. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva (½) antalet ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsrätt.

§ 14 Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen får endast fattas vi årsmöte  För giltighet av sådant beslut erfordras att detsamma fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varvid ett skall vara årsmöte. Minst 3/4-dels majoritet erfordras därvid.

§ 15 Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med vid årsmötet fattat beslut, disponeras för ändamål som kan anses gagna föreningens syften.

Annonser